අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

09
ජන2019
சமுர்த்தி கெக்குளு சிறுவர் கழக மாவட்ட மட்டப் போட்டி

சமுர்த்தி கெக்குளு சிறுவர் கழக மாவட்ட மட்டப் போட்டி

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சமுர்த்தி கெக்குளு சிறுவர் கழக...

09
ජන2019
GA CUP - 2018

GA CUP - 2018

யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலக நலன்புரிக் கழகம் நடாத்திய அரச...

23
නොවැ2018
Disaster Relief

Disaster Relief

அண்மையில் பெய்த மழையால் பாதிக்கப்பட்ட காரைநகர் மக்களுக்கு அனர்த்த...

12
නොවැ2018
மனைப்பொருளியல் டிப்ளோமா பயிற்சி நெறி - 2017

மனைப்பொருளியல் டிப்ளோமா பயிற்சி நெறி - 2017

2017 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மனைப்பொருளியல் டிப்ளோமா பயிற்சி...

Scroll To Top